Frågor & Svar

Sysselsättning/ Arbete

Fråga

Svar

Fråga

Svar

Fråga

Svar

Boende

Fråga

Svar

Fråga

Svar

Fråga

Svar

Funkislotsen.se vill

  • Öppna upp för unga människor med lättare eller svårare funktionsnedsättning att undersöka samhället.
  • Vara med och ge unga med funktionsnedsättning de verktyg och den hjälp som behövs för att på djupet forska i vad det är som styr och påverkar deras liv.
  • Förklara hur samhällsfunktioner hänger ihop.
  • Låta unga få en inblick i samhällets resonemang och på det viset ge dem större delaktighet och möjlighet att påverka och att de med den lärdomen förmedla sina insikter och kunskaper så att andra med liknande problematik kan ta del av den.
  • Visa på – för alla parter – var gränsen går för samhällets skyldigheter och det egna ansvaret.
  • Ge samhället i övrigt en fördjupad insikt om hur livet kan gestalta sig om man lever med en funktionsnedsättning.